poop deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poop deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poop deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poop deck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poop deck

    an exposed partial weather deck on the stern superstructure of a ship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).