polytene nucleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polytene nucleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polytene nucleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polytene nucleus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polytene nucleus

    * kỹ thuật

    y học:

    nhân đa sợi