polycotyl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polycotyl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polycotyl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polycotyl.

Từ điển Anh Việt

  • polycotyl

    * danh từ

    xem polycotyledon