polyatomic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyatomic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyatomic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyatomic.

Từ điển Anh Việt

 • polyatomic

  /,pɔliə'tɔmik/

  * tính từ

  nhiều nguyên t

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • polyatomic

  * kỹ thuật

  đa chức

  đa nguyên tử

  nhiều nguyên tử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • polyatomic

  of or relating to a molecule made up of more than two atoms