polyatomic molecule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyatomic molecule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyatomic molecule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyatomic molecule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • polyatomic molecule

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  hàm đa giác

  điện lạnh:

  phân tử đa nguyên tử