politico nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

politico nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm politico giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của politico.

Từ điển Anh Việt

  • politico

    /pə'litikou/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con buôn chính trị

Từ điển Anh Anh - Wordnet