politesse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

politesse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm politesse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của politesse.

Từ điển Anh Việt

  • politesse

    * danh từ

    xem polite

    thái độ quá ân cần, thái độ lịch sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet