polarized operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polarized operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polarized operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polarized operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polarized operator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    toán tử phân cực