pointer conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pointer conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pointer conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pointer conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pointer conversion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự chuyển đổi con trỏ