pointed arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pointed arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pointed arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pointed arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pointed arch

  * kỹ thuật

  cuốn nhọn

  toán & tin:

  cuốn (hình) mũi tên nhọn

  xây dựng:

  hình mũi tên nhọn

  vòm cuốn nhọn

  vòm đỉnh nhọn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pointed arch

  an arch with a pointed apex; characteristic of Gothic architecture