plimsoll line/mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plimsoll line/mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plimsoll line/mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plimsoll line/mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plimsoll line/mark

    * kinh tế

    vạch plim-xon