plantar venous arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plantar venous arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plantar venous arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plantar venous arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • plantar venous arch

    * kỹ thuật

    y học:

    cung tĩnh mạch gan bàn chân