pithead price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pithead price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pithead price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pithead price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pithead price

    * kinh tế

    giá trên căng vuông mỏ