pitcher's mound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitcher's mound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitcher's mound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitcher's mound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitcher's mound

    Similar:

    mound: (baseball) the slight elevation on which the pitcher stands

    Synonyms: hill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).