pipework pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipework pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipework pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipework pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipework pump

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bơm mạng lưới ống