pilosebaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilosebaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilosebaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilosebaceous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilosebaceous

    * kỹ thuật

    y học:

    bã nhầy lông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilosebaceous

    of or relating to a hair follicle and its sebaceous gland