pigou effects nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigou effects nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigou effects giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigou effects.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pigou effects

    * kinh tế

    hiệu ứng Pigou