piecework wage rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piecework wage rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piecework wage rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piecework wage rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piecework wage rate

    * kinh tế

    mức lương theo sản phẩm