phthisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phthisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phthisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phthisis.

Từ điển Anh Việt

  • phthisis

    /'θaisis/

    * danh từ

    bệnh lao; bệnh lao phổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet