phosphatic limestone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phosphatic limestone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phosphatic limestone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phosphatic limestone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phosphatic limestone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá vôi phôtphat