phlebolith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phlebolith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phlebolith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phlebolith.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phlebolith

    * kỹ thuật

    y học:

    sỏi tĩnh mạch