phlebolithiasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phlebolithiasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phlebolithiasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phlebolithiasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phlebolithiasis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh sỏi mạch