phenolsulphon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phenolsulphon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phenolsulphon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phenolsulphon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phenolsulphon

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phenolsunfon