phased traffic lights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phased traffic lights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phased traffic lights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phased traffic lights.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phased traffic lights

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn giao thông định pha

    đèn giao thông đồng bộ hóa