phage resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phage resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phage resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phage resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • phage resistance

    * kinh tế

    sức đề kháng phagơ

    sức đề kháng thể thực khuẩn