petrochemical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrochemical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrochemical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrochemical.

Từ điển Anh Việt

 • petrochemical

  * danh từ

  chất hoá dầu, sản phẩm hoá dầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrochemical

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hóa học dầu mỏ

  thuộc hóa dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • petrochemical

  any compound obtained from petroleum or natural gas