petrochemical plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrochemical plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrochemical plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrochemical plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • petrochemical plant

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhà máy hóa dầu