pertinent cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pertinent cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pertinent cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pertinent cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pertinent cost

    * kinh tế

    phí tổn thích đáng