pertinently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pertinently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pertinently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pertinently.

Từ điển Anh Việt

  • pertinently

    * phó từ

    đúng chỗ, thích đáng, thích hợp; đi thẳng vào (vấn đề )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pertinently

    in a pertinent way

    what is singular about his use of them is that no other artist, of his time or any other, has painted them so directly, intimately and pertinently