personification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

personification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm personification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của personification.

Từ điển Anh Việt

 • personification

  * danh từ

  sự nhân cách hoá; trường hợp nhân cách hoá

  sự hiện thân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • personification

  a person who represents an abstract quality

  she is the personification of optimism

  representing an abstract quality or idea as a person or creature

  Synonyms: prosopopoeia

  the act of attributing human characteristics to abstract ideas etc.

  Synonyms: incarnation