peroxide test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peroxide test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peroxide test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peroxide test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peroxide test

    * kinh tế

    sự xác định chỉ số peroxit