permission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permission.

Từ điển Anh Việt

 • permission

  /pə'miʃn/

  * danh từ

  sự cho phép, sự chấp nhận

  with your kind permission: nếu ông vui lòng cho phép

  phép; giấy phép

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permission

  * kỹ thuật

  cho phép

  phép

  sự chấp nhận

  sự cho phép

  toán & tin:

  quyền hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • permission

  approval to do something

  he asked permission to leave

  Similar:

  license: the act of giving a formal (usually written) authorization

  Synonyms: permit