perfumery oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perfumery oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perfumery oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perfumery oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perfumery oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu hương liệu