pelvic abcess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pelvic abcess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pelvic abcess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pelvic abcess.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pelvic abcess

    * kỹ thuật

    y học:

    áp xe chậu hông

    áp xe túi cùng Douglas