pelagic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pelagic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pelagic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pelagic.

Từ điển Anh Việt

 • pelagic

  /pe'lædʤik/

  * tính từ

  ở biển khơi; làm ngoài biển khơi

  pelagic fish: cá ở biển khơi

  pelagic whaling: việc đánh cá voi ở ngoài biển khơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pelagic

  Similar:

  oceanic: relating to or occurring or living in or frequenting the open ocean

  oceanic islands like Bermuda

  oceanic currents

  oceanic birds

  pelagic organisms

  pelagic whaling