pectoral limb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pectoral limb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pectoral limb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pectoral limb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pectoral limb

    * kỹ thuật

    y học:

    chi trên