pauperize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pauperize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pauperize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pauperize.

Từ điển Anh Việt

  • pauperize

    /'pɔ:pəraiz/ (pauperise) /'pɔ:pəraiz/

    * ngoại động từ

    bần cùng hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet