pauperise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pauperise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pauperise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pauperise.

Từ điển Anh Việt

  • pauperise

    /'pɔ:pəraiz/ (pauperise) /'pɔ:pəraiz/

    * ngoại động từ

    bần cùng hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet