patchouli oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

patchouli oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm patchouli oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của patchouli oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • patchouli oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu hoắc hương