pastic anemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastic anemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastic anemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastic anemia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pastic anemia

    * kỹ thuật

    y học:

    thiếu máu co mạch