pastern noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastern noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastern noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastern noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pastern noise

    * kỹ thuật

    ô tô:

    tiếng ồn do mặt lốp