passbook account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passbook account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passbook account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passbook account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passbook account

    * kinh tế

    tài khoản tiết kiệm