passband tuning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passband tuning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passband tuning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passband tuning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passband tuning

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự điều hưởng dải thông