passband response nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passband response nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passband response giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passband response.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passband response

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đáp tuyến thông giải