parthian shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parthian shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parthian shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parthian shot.

Từ điển Anh Việt

  • parthian shot

    * danh từ(Parthian shot)+phát súng (mũi tên) bắn khi rút lui (khi vờ rút lui); kế đà đao

    lời nhận xét sắc sảo, đanh thép cuối cùng (của ai) lúc ra đi