paring machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paring machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paring machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paring machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paring machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy gọt