pardonable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pardonable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pardonable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pardonable.

Từ điển Anh Việt

  • pardonable

    /'pɑ:dnəbl/

    * tính từ

    tha thứ được

Từ điển Anh Anh - Wordnet