paragon steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paragon steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paragon steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paragon steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paragon steel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thép không biến dạng (khi nhiệt luyện)