pantheistical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantheistical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantheistical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantheistical.

Từ điển Anh Việt

  • pantheistical

    /'pænθi:'istik/ (pantheistical) /'pænθi:'istik/

    * tính từ

    (thuộc) thuyết phiếm thần