pantheistically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantheistically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantheistically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantheistically.

Từ điển Anh Việt

  • pantheistically

    xem pantheism